BỘ ẤM CHÉN HÀN QUỐC AC 53

  • NH_00000475

Dung tich 700ml gồm 1 bình trà 7 đĩa 6 tách